Vodácké a kempinkové potřeby-obchodní podmínky

 

Vodácké a turistické centrum HONZA, s.r.o, dále jen (VaTC Honza s.r.o.), DIC CZ 25625098 zapsán v OR u MS v Praze oddíl C, vložka 55840. Sluneční náměstí 2583/11, 158 00 Praha 5 Stodůlky.

1. Obchodní podmínky a reklamační řád při uzavření kupní smlouvy mimo prodejnu pomocí oficiálních E-shopů - Vodácké a turistické centrum HONZA, s.r.o., IČO 25625098 (dále jen „obchodní podmínky“ a „prodávající“).

Kupní smlouva

Kupní smlouva vzniká na základě potvrzení objednávky. Za závazné se povazuje potvrzení e-mailem nebo písemně. Objednávku potvrzuje prodávající po ověření termínu dodání požadovaného zboží. Prodávajícím potvrzená objednávka je pokládána za závaznou pro obě strany pokud nedojde k porušení smluvených podmínek. Za podstatné podmínky se povazuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravy, způsob a termín doručení.
 
Storno objednávky ze strany kupujícího

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atp.
Kupující má dále právo na základě zákona č. 367/2000, §57, odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO). 
Rozhodnete-li se kupující odstoupit od smlouvy, budou kupujícímu vráceny peníze zpět na účet do 14 dnu při dodržení níže uvedené podmínky:
-výrobek zašle zpět v původním a nepoškozeném stavu, originál zabalené, s dokladem o koupi.
-zboží zašle doporučeně, popřípadě osobně vrátí zboží na prodejně. Náklady na vrácení zboží nese kupující. ZBOŽÍ NELZE VRÁTIT ZPĚT NA DOBÍRKU. 

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Bez udání důvodu, zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů).
 
Dodací podmínky
 
Dodání objednaného zboží bude dle dostupnosti zboží a provozních možností prodávajícího realizováno v co nejkratším termínu od závazného potvrzení objednávky, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší, po domluvě s kupujícím.
Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na uvedené místo. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad, návod na používání výrobku.
Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník. 
Výše poštovného je platná pouze pro objednávky odesílané a doručované na území ČR.
 
UPOZORNĚNÍ – Zákazník bere na vědomí, že v případě nevyzvednutí/nepřevzetí zásilky dochází z jeho strany k porušení kupní smlouvy a prodávající má tak nárok na úhradu vynaložených expedičních nákladů prokazatelně spojených s nevyzvednutým/nepřevzatým balíkem, tj. poštovné a balné.
 
Reklamace
 
Odpovědnost za vady a záruka
Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Podepsáním přepravního listu kupujícím, kupující souhlasí s jeho převzetím a stvrzujete, že dorazilo nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a budou zamítnuty.
Barvy výrobku je potřeba předem dohodnout s dodavatelem, popř. uvést do objednávky, v jiném případě to není důvod k reklamaci. V případě, kdy zákazník výslovně uvede barvu do poznámky v objednávce, je dodavatel povinen dodržet barevnou kombinaci nebo dohodnout se zákazníkem záměnu barvy.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat.
Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce zboží do ČR.
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou.
V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to
• bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy
• přiměřeným snížením kupní ceny
• náhradním dodáním zboží
• odstoupením od smlouvy
Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom, zda je vada úměrná, rozhodně autorizované servisní středisko a to formou písemného posouzení této vady. V tomto případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět.
Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uvedena jiná společnost určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u společnosti určené k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu prodávající.
V případě, že není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci prodávajícímu, je kupující odpovědný za přepravu a případné škody při ní způsobené. K přepravě reklamovaného zboží používejte výhradně originální obaly. Přesto i v případě poškození nese plnou odpovědnost kupující a na jeho náklady bude poškozené zboží zasláno zpět, jelikož reklamace na základě mechanického poškození není uznatelná.Zboží k reklamaci je třeba doručit na adresu prodejny tj. Sluneční náměsti 2583/11, 158 00 Praha 5.

Prodej a platba


Prodávající je majitelem zboží a prodává jej kupujícímu .
Zboží je majetkem prodávajícího do doby úplné zaplacení ceny zboží. Uhrazení plné částky je provedeno buďto osobně na provozovně prodávajícího, dobírkou v místě předání zboží (skrze smluvní spediční společnost) nebo bankovním převodem a to tak, ze na účet prodávajícího musí být připsána plná cena zboží po odečtení bankovních a jiných poplatků.

 
Vodácké a turistické centrum HONZA, s.r.o. spadá maloobchodním prodejem do povinnosti evidence tržeb, kdy  „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu. 
 

Výměna zboží

Zboží zakoupené v našem e-shopu lze také vyměnit za jiné do 14-ti dnů bez udání důvodů. Cenu poštovného hradí zákazník.
Při výměně zboží musí být splněny tyto podmínky:

 • zboží musí být vráceno v původním obalu
 • nesmí nést žádné známky použití či poškození (musí být schopné dalšího prodeje)
 • zboží musí být kompletní, jak Vám bylo od nás dodáno (včetně originálně připevněných visaček)
 • nesmí chybět kopie dokladu o koupi, případně ostatní doklady, které byly se zbožím dodány

V případě žádosti o výměnu zboží nás prosím kontaktujte před mailem či telefonicky s upřesněním zboží či velikosti, abychom Vám zboží na výměnu co nejdříve zarezervovali. Cena dobírky bude hrazena zákazníkem ve výši poštovného, případně doplatku při výměně původního zboží za nové s vyšší cenou.

Závěrečná ustanovení
 
Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi společností VaTC Honza s.r.o. a kupujícím. Kupujícím se rozumí fyzická osoba stejně jako osoba právnická. Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřené objednávky se řídí v případě fyzické osoby ustanoveními občanského zákoníku, v případě právnické osoby obchodním zákoníkem.
V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice společnosti, si společnost VaTC Honza s.r.o., vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Tuto změnu a její účinnost společnost vyhlásí vhodným způsobem na svých internetových stránkách stejně jako na kamenných provozovnách společnosti.
 
VIII. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 
1. Uzavřením kupní smlouvy zároveň kupující souhlasí ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn (dále i jen „ZOOÚ“) s dobrovolným poskytnutím a zpracováním osobních údajů kupujícího, a to v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mail kupujícího pro marketingové účely prodávajícího. Tyto osobní údaje budou zpracovávány elektronickou formou pověřenými zaměstnanci prodávajícího po celou dobu souhlasu kupujícího se zpracováním osobních údajů a nebudou poskytnuty za tímto účelem třetí osobě, s výjimkou smluvních přepravců (Česká pošta, PPL atd.) z důvodu plnění smlouvy.
2. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům. Kupující má dále právo požádat prodávajícího o vysvětlení ke zpracování osobních údajů a jejich změn ve smyslu § 21 ZOOÚ, nebo požádat prodávajícího o odstranění vzniklého stavu a požadovat opravu osobních údajů, pokud kupující zjistí nebo se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Nevyhoví-li prodávající takovému požadavku, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
3. Kupující je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.
4. Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 

 

2. Obchodní podmínky a reklamační řád při uzavření kupní smlouvy na prodejně společnosti Vodácké a turistické centrum HONZA, s.r.o., IČO 25625098 (dále jen „obchodní podmínky“ a „prodávající“).

I. Úvodní ustanovení a vymezení pojmů

1.1 Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího na straně druhé (dále jen „kupující“) při uzavření kupní smlouvy  na prodejně Sluneční náměstí 2583/11, Praha 5 Stodůlky, (dále jen kamenná prodejna).

1.2 Tyto obchodní podmínky jsou na vědomí a kupující zaplacením zboží stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že bere výslovně na vědomí, že tyto obchodní podmínky jsou součástí smluvního ujednání mezi ním a prodávajícím.

1.3 Je-li kupujícím spotřebitel, jak je definováno v bodě 1.6 níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb.o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

1.4 Je-li kupující jiný subjekt než spotřebitel, jak je definován v bodě 1.7 níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami ObčZ (přičemž podle § 2158 odst. 1 ObčZ platí, že se ustanovení § 2158 až § 2174 ObčZ nepoužijí).

1.5 Prodávající je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající přímo dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

1.6 Kupující – spotřebitel je každý kupující, nejedná-li se o kupujícího-jiný subjekt, jak je definován v odstavci 1.7 těchto obchodních podmínek.

1.7 Kupující – jiný subjekt je takový kupující, který je podnikatelem a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti. Podnikatelem je přitom ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

1.8 Předmět koupě – předmětem koupě na základě kupní smlouvy je zboží uvedené v kupní smlouvě (dále též jen „zboží“). Rozhodující jsou údaje o zboží včetně kupní ceny v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

Kupní smlouvou se rozumí pokladní doklad.

II. Dodání/odebrání zboží

2.1 Kupující je povinen převzít zboží v souladu s kupní smlouvou. K převzetí zboží je kupující oprávněn jen tehdy, uhradí-li předtím celou kupní cenu zboží.

2.2 Zboží, které se nachází na skladě kamenné prodejny prodávajícího, je povinen kupující odebrat ihned, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.

2.3 Dodací lhůta pro dodávku zboží, které se nenachází na skladě, je sjednána individuálně. Objednávka zboží, které není na skladě, se činí písemně, a je závazná. Ve většině případů je požadována záloha. Prodávající je oprávněn dodat zboží i před sjednanou lhůtou. V případě, že je dodavatel prodávajícího v prodlení s dodáním zboží tak, že dodací lhůta stanovená v kupní smlouvě bude překročena, je prodávající oprávněn jednostranně stanovit náhradní dodací lhůtu; o této skutečnosti je prodávající povinen kupujícího vyrozumět.

2.4 Sjednají-li tak kupující a prodávající, přepraví prodávající zboží do místa, které bude sjednáno v objednávce. V tomto případě je kupující povinen zajistit přístupovou cestu.

2.5 Dílčí dodávky jsou přípustné, není-li výslovně dohodnuto jinak.

2.6 Dohodnou-li se smluvní strany po uzavření objednávky písemně na jejích změnách, prodlužuje se přiměřeně dodací lhůta původně stanovená, pokud nebude výslovně písemně stanoveno jinak.

2.7 Vzorky zboží vystavené na kamenné prodejně jsou prodejné.

III. Vrácení zboží/Výměna zboží

3.1 Vrácení zboží zpět prodávajícímu je možné pouze do 3 dnů.

Při vrácení zboží musí být splněny tyto podmínky:

 • zboží musí být vráceno v původním obalu,
 • nesmí nést žádné známky použití či poškození (musí být schopné dalšího prodeje),
 • zboží musí být kompletní, jak bylo prodávajícím kupujícímu předáno (včetně originálně připevněných visaček),
 • je třeba předložit originál daňového dokladu či kupní smlouvy, případně ostatní doklady, které byly se zbožím předány.

Vrácení ceny zboží proběhne stejným způsobem, jakým byl výrobek zakoupen. (hotově či převodem).

3.2 Zboží zakoupené v kamenné prodejně lze vyměnit za jiné do 10-ti dnů.
Při výměně zboží musí být splněny tyto podmínky:

 • zboží musí být vráceno v původním obalu
 • nesmí nést žádné známky použití či poškození (musí být schopné dalšího prodeje)
 • zboží musí být kompletní, jak bylo prodávajícím kupujícímu předáno (včetně visaček)
 • nesmí chybět originál dokladu o koupi, případně ostatní doklady, které byly se zbožím dodány

V případě žádosti o výměnu zboží nás prosím kontaktujte předem mailem či telefonicky s upřesněním zboží či velikosti, abychom Vám zboží na výměnu co nejdříve zarezervovali. V případě žádosti o výměnu s dopravou zboží, bude cena dobírky a poštovného hrazena zákazníkem, případně doplatku při výměně původního zboží za nové s vyšší cenou.

3.3 Výměnu zboží je možné uskutečnit pouze za zboží ve stejné nebo vyšší kupní ceně.

IV. Ceny

4.1 Ceny v kamenné prodejně se nemusí vždy shodovat s cenami na e-shopech spravovaných VaTC HONZA, s.r.o.. V ceně není zahrnuta doprava zboží, montáž zakoupeného zboží apod.; ceny za tyto služby jsou účtovány samostatně.

4.2 Ceny mají charakter cen smluvních a jsou uváděny včetně DPH (prodávající je plátcem DPH).

Vodácké a turistické centrum HONZA, s.r.o. spadá maloobchodním prodejem do povinnosti evidence tržeb, kdy  „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu. 
 

V. Platební podmínky

5.1 Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu řádně a včas. Zboží bude kupujícímu předáno až po úplném zaplacení kupní ceny.

5.2 Kupující je povinen uhradit kupní cenu, buď v hotovosti, nebo kartou.

5.3 Jedná-li se o zboží na objednávku, zaplatí kupující při objednání zálohu ve sjednané výši včetně DPH, pokud není sjednáno jinak. Zbývající část kupní ceny je povinen kupující uhradit při převzetí zboží, způsobem uvedeným v bodě 5.2. Neuhradí-li kupující kupní cenu včas nebo vůbec nebo jiným způsobem zabrání dodání zboží, je povinen prodávajícímu uhradit smluvní pokutu odpovídající 25 % kupní ceny včetně DPH. Kupující prohlašuje, že takto sjednanou smluvní pokutu považuje za přiměřenou.

VI. Výhrada vlastnictví

6.1 Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení zboží přechází na kupujícího odevzdáním zboží kupujícímu.

6.2 Převzetí zboží kupující stvrzuje zaplacením.

6.3 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny a splněním veškerých finančních závazků kupujícího vůči prodávajícímu, včetně závazků z jiných smluv uzavřených mezi kupujícím a prodávajícím.

VII. Záruka a reklamační řád

7.1 Prodávající odpovídá kupujícímu-spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady (záruka za jakost při převzetí dle § 2161 ObčZ).

7.2 Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 ObčZ, může kupující-spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li kupující-spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu-spotřebiteli působilo značné obtíže.

7.3 Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, jde-li o vady zboží, které byly způsobeny dopravou zboží prováděnou kupujícím nebo neodbornou manipulací či montáží prováděnými kupujícím.

7.4 Vadou zboží není obvyklý barevný nebo strukturovaný rozdíl u přírodních materiálů, textilních a umělých materiálů (např. jsou-li u nábytkových látek drobné odchylky ve vzoru látky nebo v barevném tónu), lakovaných nebo kachlových ploch, a to zejména u dodatečně objednaného zboží. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.

7.5 Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného zboží.

7.6 Právo z vadného plnění se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo na vady, na které byl zákazník upozorněn písemně v kupní smlouvě.

7.7 Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, kupující-jiný subjekt v době šesti měsíců od převzetí.

7.8 Pro kupujícího-jiný subjekt se v případě vadného plnění sjednává odchylně od příslušných ustanovení Obč. Z. následující:

•              výskyt opravitelné vady či pravidelných vad se považuje vždy za nepodstatné porušení smlouvy nikoliv za porušení podstatné,

•              při nepodstatném porušení smlouvy má kupující-jiný subjekt právo na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny, a to podle volby prodávajícího,

•              při podstatném porušení smlouvy má kupující-jiný subjekt právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy.

7.9 Práva z vadného plnění se uplatňují u prodávajícího, a to na adrese:

•              Sluneční náměstí 2583/11, 158 00 Praha 5

7.10 Postup reklamace: Reklamace může být kupujícím uplatněna v kamenné prodejně prodávajícího, a to ústně spolu s předložením originálu nebo kopie prodejního dokladu (kupní smlouvy nebo dokladu o zaplacení kupní ceny zboží, dále jen „kopie prodejního dokladu“), písemně dopisem s přiloženým originálem nebo kopií prodejního dokladu, nebo elektronicky prostřednictvím e-mailu prodejna@honza-centrum.cz.

7.11 Prodávající rozhodne o reklamaci kupujícího-spotřebitele ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím-spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Kupující je povinen poskytnout při vyřizování reklamace tzv. účinnou součinnost. Zejména umožnit možnost prohlídku nebo opravu zboží v dohodnutém termínu případně připravit zboží k převozu nebo jej po opravě převzít.

7.12 V případě vrácení části nebo celé kupní ceny za zboží kupujícímu, a to z jakéhokoliv důvodu (např. sleva z kupní ceny, odstoupení od smlouvy), bude v přiměřené lhůtě, která zpravidla nepřesáhne 15 dnů, vrácena kupujícímu bankovním převodem na účet, který kupující prodávajícímu za tímto účelem sdělí, nedohodnou-li se jinak.

VIII. Závěrečná ustanovení

8.1 Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním řádem.

8.2 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek.

8.3 Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

8.4 Kupní smlouva nevyžaduje písemnou formu. Byla-li kupní smlouva uzavřena písemně, i její změny a doplňky musejí být učiněny v písemné formě.

8.5 Zvláštní ujednání se zákazníkem písemně učiněná ve vlastní kupní smlouvě mají přednost před těmi ustanoveními těchto obchodních podmínek, která by s nimi byla v rozporu.

IX. Souhlas se zpracováním osobních údajů

9.1 Prodávající bude v postavení správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce, tj. jméno, příjmení, adresa, emailová adresa a telefonní číslo kupujícího (dále i jen „osobní údaje kupujícího“).

9.2 Osobní údaje kupujícího budou zpracovávat pověření zaměstnanci. Zpracovatel zabezpečuje ochranu osobních údajů kupujícího.

9.3 Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány pro plnění smluvních povinností prodávajícího a pro marketingové účely prodávajícího.

9.4 Osobní údaje kupujícího nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou smluvního zpracovatele osobních údajů a dále společnosti PPL z důvodu plnění smlouvy, a to podle toho která z těchto společností bude provádět dopravu zboží kupujícímu.

9.5 Kupující jako subjekt údajů má právo přístupu k vlastním osobním údajům zpracovávaným prodávajícím a právo na jejich opravu.

9.6 Telefonní číslo a e-mail kupujícího budou uchovávány po dobu souhlasu kupujícího se zpracováváním těchto údajů.

9.7 Kupující poskytuje své údaje dobrovolně v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a plněním plynoucím z této kupní smlouvy a pro marketingové účely prodávajícího.

9.8 Kupující je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů