Základní práva zákazníka podle zákona č. 159/1999 Sb. a občanského zákoníku

Základní práva zákazníka podle zákona č. 159/1999 Sb. a občanského zákoníku

— Před uzavřením smlouvy o zájezdu obdrží zákazník všechny nezbytné informace o zájezdu podle § 9a zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, tj. např. místo určení cesty nebo pobytu, dopravní prostředky, ubytování, stravování a další.

— Cestovní kancelář odpovídá zákazníkovi za řádné poskytnutí všech cestovních služeb zahrnutých ve smlouvě o zájezdu.

— Zákazník obdrží telefonní číslo pro naléhavé případy nebo údaje o kontaktním místu, kde se může spojit s cestovní kanceláří nebo cestovní agenturou, která zprostředkovala prodej zájezdu.

— Zákazník může s přiměřeným předstihem a případně po uhrazení dodatečných nákladů převést práva a povinnosti ze smlouvy o zájezdu na jinou osobu.

— Cenu zájezdu lze zvýšit jen v případě doložitelného zvýšení nákladů (například cen pohonných hmot) a pokud je to výslovně stanoveno ve smlouvě o zájezdu, a to nejpozději 20 dní před zahájením zájezdu. Překročí-li cenové zvýšení 8 % ceny zájezdu, může zákazník od smlouvy odstoupit. Vyhradí-li si cestovní kancelář právo na zvýšení ceny zájezdu, má zákazník v případě snížení příslušných nákladů právo na slevu z ceny zájezdu.

— Zákazník může od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného (storno poplatku) a získat zpět veškeré platby, pokud došlo k výrazné změně jakéhokoli zásadního prvku zájezdu s výjimkou ceny. Pokud cestovní kancelář před zahájením poskytování zájezdu tento zájezd zruší, má zákazník právo na vrácení ceny zájezdu a případně na náhradu škody.

— Zákazník může od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného (storno poplatku) před zahájením zájezdu za výjimečných okolností, například vyskytnou-li se v místě určení cesty nebo pobytu závažné bezpečnostní problémy, které by mohly zájezd ovlivnit.

— Zákazník může před zahájením poskytování zájezdu od smlouvy odstoupit, pokud zaplatí přiměřené a zdůvodnitelné odstupné (storno poplatek).

— Pokud nelze po zahájení poskytování zájezdu poskytnout jeho podstatné prvky v souladu se smlouvou, je třeba zákazníkovi nabídnout vhodné náhradní řešení bez dalších nákladů. Zákazník může od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného (storno poplatku), pokud nejsou služby poskytovány v souladu se smlouvou, přičemž tato skutečnost podstatně ovlivňuje plnění služeb zahrnutých do zájezdu a cestovní kancelář neposkytla vhodné náhradní řešení.

—V případě neposkytnutí nebo nesprávného poskytnutí služeb cestovního ruchu zahrnutých do zájezdu má zákazník právo na slevu z ceny zájezdu, náhradu škody nebo obojí.

— Cestovní kancelář má povinnost poskytnout pomoc, pokud se zákazník ocitne v obtížích.

— Ocitne-li se cestovní kancelář v úpadku, budou zákazníkovi vráceny veškeré uhrazené platby.

 

Ocitne-li se cestovní kancelář v úpadku po zahájení poskytování zájezdu a je-li součástí zájezdu doprava, bude zajištěna repatriace zákazníka.

Cestovní kancelář Vodácké a turistické centrum HONZA, s.r.o. IČ: 2562509, sídlem Sluneční náměstí 2583/11, Praha 5 Stodůlky, 15 800 si zajistila ochranu pro případ úpadku pojištěním u subjektu Uniqa pojišťovna, a.s. se sídlem Evropská 136/810, 160 12 Praha 6, IČ 49240480, zastoupenou na základě plné moci společností FIDUCIA, s.r.o. se sídlem Hlavní 681/97, 141 00 Praha 4, IČ 270 82 121, telefon +420 224 951 561, email fiducia@fiducia.cz.

     Na tento subjekt se zákazník může obrátit v případě, že byly služby odepřeny z důvodu úpadku cestovní kanceláře. Směrnice (EU) 2015/2302 je provedena v českém právním řádu zákonem č. 159/1999 Sb. a § 2521 až 2549 a občanského zákoníku.